چه سیگنال هایی در کانال وی آی پی ما گذاشته می شود ؟